ОЧИСТЕН РАЗСОЛ

ИНФОРМАЦИЯТА Е В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD