РАЗТВОРИ ПО ЗАЯВКА

Доста често в различните технологии са залегнали за приложение различни химически продукти, но при различни концентрации.Така например за дезинфекция на води се дозира натриев хипохлорит с концентрация 10%.За неутрализация на отпадни води е небходимо 10% натриева основа.За регенерация на смесени води има изискване за 60 % сярна киселина.

Базирайки се на досегашната практика разбираме,че разнообразието от разтвори е голямо и продължава да се увеличава.Ние приготвяме само от натриева основа разтвори със следните концентрации-10,15,25,30,35%.По същият начин изглеждат и производни от солна ,сярна киселина и др.Всички тези продукти са с гарантирано качество,посочено в сер-тификат.

Мачекс ООД има достатъчен опит в производството на дейонизирана /много чиста/ вода,разполага с точни аналитични прибори ,което позволява да се приготвят и специални разтвори носещи високи изисквания

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване