ДЕЗОКСИД

УПОТРЕБА  НА ДЕЗОКСИД

Продукт с изключителни качества:

  • Безопасен за околната среда и хората
  • Мощен противник на бактерии,фунгициди,вируси
  • Лесен и удобен за употреба

Широко приложение :

Обект Метод на дезинфекция Концентрация на работния разтвор Експозиция Спектър на действие
Дезинфекция на повърхности

(подове,стени,прибори)

Чрез напръскване или обливане, с/без последващо изплакване с вода. 0.5%

 

15 минути бактерицидно
Дезинфекция на оборудване, инвентар Чрез потапяне или обливане,с/без последващо изплакване с вода 0,5% 15 минути бактерицидно
Дезинфекция на тръбни системи, машини за пълнене и измиване Чрез запълване        или  циркулация. Ако е замърсена се препоръчна да се измие с препарат. След дезинфекцията промиване с вода в зависимост от изискванията на технологичния процес. 0.025%, Т>30оС;

0.05%,  Т< 30оС;

 

60 минути бактерицидно

 

 

 

  • За работни повърхности/открити и закрити/ в индустриални сектори в т.ч. хранително вкусова чрез „Мокра” дезинфекиция с напръскване или мъгла зa 15 мин. контактен период
  • За отпушване на канали от органични виществавнимателно се наливат 100- 250 мл в канала

 Няма остатъци от дезинфекцията – не променя вкуса и мириса в  критични точки

  • За дезинфекция на въздух
  • За съхранение на опаковки

Напълно съпоставим по краен ефект с продуктите създадени на хлорна ,алдехидна  и кватернерни амониеви соли.

Броят на третиранията зависи от  работния процес. Той се определя и от изискванията на дезинфекционната практика в даденото заведение.

Информация за първа помощ

При контакт с очите:

Да се изплакнат обилно с течаща вода в продължение на 10-15 минути при широко отворени клепачи и сваленилещи, при възможност.  Да се потърси  незабавно медицинска помощ.

При контакт с кожата:

Да се измие обилно с течаща вода. Да се смени облеклото, ако е замърсено и да се изпере преди следващата употреба. Ако дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.

При вдишване: Пострадалият да се изнесе на чист въздух. При появата на симптоми или неразположение незабавно да се потърси медицинска помощ.

При  поглъщане:

Пострадалият да поеме голямо количество вода. Да не се провокира повръщане.  Да се потърси  незабавно медицинска помощ. Да се покаже етикета или опаковката

При употреба:  Да се осигури общообменна вентилация.  Да се ползват лични предпазни средства : защитни гумени ръкавици от бутилова или нитрилова гума, плътно прилепващи защитни очила и работно облекло. Да се избягва контакта с кожата и очите. Да не се вдишват парите. Да се избягва контакта с очите и кожата.Да не се замърсява работното облекло.Съхранявяне на препарата : в добре проветриво и сухо  помещение, в оргинална затворена опаковка, при температури от 5 до 30 оС. Да не се излага на влага.Да несесъхранявазаедно с основи, редуктори, метални соли и запалими вещества.

Доставя се в туби ,варели, IBC контейнери

МАЧЕКС ООД
УПОТРЕБА НА ДЕЗОКСИД

сертификат