Метанол

Или метилов алкохол СН3ОН.Това е най простия нисш алкохол.Представлява безцветна течност,разтворима с вода.Той е силно отровен за разлика от близкия до него етилов алкохол.Първоначално въздействува на очите.Индустриално се получава синтетично като изходните суровини са въглероден окис СО и водород Н2.
Полученият продукт се пречиства с дестилация до 99,9%.Метанолът се използува за получаване на метилацетат,диметилсулфат.Участвува с определено количество в денатурирания спирт.Намира приложение като разтворител на лакове.
Метанолът се наложи и в получаването на биодизел от много аматъори и ентусиасти.Цената му позволява да се получи сравнително евтино гориво.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване