Натриева основа на люспи

Информацията на страницата е в процес на актуализация.

 

След този текс следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване