Натриев сулфат,безводен

Информацията на страницата е в процес на актуализация.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване