Технически разсол(суров разсол)

Разсолът е другото име на наситен разтвор от натриев хлорид //сол/.Той е индустриален продукт.Създаден е с възникването на мощният промишлен комплекс в долината на Девня,произвеждащ сода калцинирана,солна киселина,натриева основа и др.Тези производства са за експорт е бързо намериха дял на световния пазар.Основна суровина за тези продукти е разсола.А той идва от близкото находище за сол в района на Провадия.Неговите запаси дават перспектива за десетки години напред.Нека само споменем,че находището в Провадия успешно се конкурира с подобно в Залцбург ,Австрия за най- старото в Европа.Разсолът има концентрация на натриев хлорид 303-308 г/л.Разтворът е бистър и понякога има светложълт цвят.Днес са известни два вида разсол –технически и очистен.И двата са сертифицирани като търговски продук-ти.Очистеният разтвор се получава от техническият, след като чрез химически процеси се отнемат Са и Мg катиони.При това се намалява  и РН на разтвора

В последните години и двата вида разсол, освен в посочените производства намират мощно приложение в технологията за очистка на води.В много  съвре-менни продукти се използува води с висока чистота.А тези технологии са високо автоматизирани и разсола идеално отговаря на подобни изисквания.Най-големи консуматори са топлоцентралите,парокотелните.апаратите за стерилизация

„Мачекс“ ООД е  убеден привърженик на този продукт.Той реално води след себе си икономии,рязко оптимизира работата на инсталациите.Ние  наистина  повече от 15 години се стремим да инвестираме в разсола и да го направим още по достъпен.  

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване