Транспорт на химически продукти

„МАЧЕКС“ ООД има специализизан трaнспорт за превоз на натриева основа, сярна киселина, солна киселина, натриев хипохлорит, азотна киселина,натриев бисулфит.

С наличната техника може да се доставят количества от 1 до 25 т.

Цени по споразумение!