ФОРМАЛИН
Всъщност точното химическо наименование е формалдехид.

Формалдехида е безцветен газ с характерна миризма.Той са разтваря във вода и 40 % воден разтвор на формалдехида носи наименованието формалин.
Този продукт лесно се полимеризира и за да се ограничи процеса се стабилизира с добавка на 1-10% метанол.
Най много Формалина се използува за производство на пластмаси.Успешно се използува за консервиране,за дезинфекция на животновъдни и птицеферми,за обеззаразаване на семена.

След този текст следва сертификат и информационен лист за безопасност /ИЛБ/ или MDSD

сертификат

информационен лист за безопасност при поискване